Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

AÇIKTAN ATAMA NEDİR?

Hali hazırda memur olmayanbir kişinin, boş memur kadrolarına atanması açıktan atama olarak adlandırılır.Uygulamada 2 şekilde gerçekleşir:

Açıktan İlk Defa Atama

Sınavlı veya sınavsız alım usulü ile daha öncehiç memuriyeti olmayanların ilk defa Devlet memurluğuna atanmalarıdır.

Açıktan Yeniden Atama

- 657 sayılı DMK 92. Maddesi uyarınca yapılanaçıktan yeniden atama:- İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendiistekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardantekrar memurluğa dönmek isteyenlerin ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmasıve bu sınıfın niteliklerini taşımaları şartıyla atanmalarıdır.

- Diğer personel kanunlarına göre çalışırken görevden ayrılanların atanması:

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendiistekleri ile görevinden çekilmiş olanların boş kadro bulunması ve gireceğisınıfın niteliklerini taşımaları kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardakimemuriyetlere atanmalarıdır.

Nakil yoluyla atama nedir?

Halihazırda bir kamu kurum ve kuruluşunda Devletmemuru olarak çalışanların, başka bir kamu kurum ve kuruluşunun durumuna uygunmünhal kadrosuna atanmasıdır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının münhal kadrolarına açıktan veya naklen personelatamalarına esas olacak 2011 yılına ilişkin kontenjan dağılımları neyi ifadeetmektedir?

Her yıl yeni Bütçe Kanunu ile ilgili yıl içinde kamu kurum ve kuruluşlarına boşolan kadrolarından ne kadarına atama yapabileceklerini belirten hükümlere yerverilir. Kurumlar ancak Bütçe Kanunu yürürlüğe girdikten sonra belirlenensayıda kadrosuna çıktan atama ya da nakil yolu ile memur alımı yapabilirler.

A)   2011 Bütçe Kanununda “ …. kamu idare, kurum vekuruluşları; serbest memur kadrolarına 2010 yılında emeklilik, ölüm, istifaveya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekildeaçıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atamayapabilir….” ifadesi yer almaktadır. Yani kamu kurumlarından burada belirtilensebeplerden herhangi birisi nedeniyle ayrılanlar olursa bu ayrılanların enfazla % 50 si kadar sonraki yılda yeni kontenjan verilmesine gerek kalmaksızınmemur alımı yapabilir ve bunu isterse açıktan atama isterse başka kurumlardannakil yoluyla gerçekleştirebilir. Atamalar hususunda esas olan uygulama budur.

Örneğin, 2010 yılında birkurumdan emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu toplam 300 Devlet memuruayrılmış olsun. 2011 yılında yani bu yıl bu kurum en fazla 150 memur alabilir.Bu sayı kurumun takdirindedir ve 150’yi geçemez ama personel ihtiyacına göredaha az olabilir. Görüldüğü gibi bunun izin verilen kontenjan listesi ile birilgisi bulunmamaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi esas olan bu uygulamadırve buna rağmen kurumun memur ihtiyacı karşılanamazsa bu sefer diğer hükümlerdevreye girmektedir.

B) Bütçe Kanununda yukarıdaki ifadeyi takiben “Bu sınırlar içinde memurihtiyacını karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardanyükseköğretim kurumları için ilave 4.000 adet, diğerleri için ilave 21.000 adetatama izni verilebilir.” ifadesine de yer verilmiştir. Yani kamu kurumu “A”dabelirtilen şekilde personel ihtiyacını karşılayamazsa bu sefer bu hükümuyarınca belirlenecek kontenjan sayısı kadar memur alabilir. Bu sayı toplamsayıdır ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşü veBaşbakanın onayı ile bu toplam kontenjan sayısı kurumlara dağıtılır. Kurumlarkendilerine verilen miktarı aşamazlar.

Örneğin, bir kurum “A” dabelirtilen şekilde personel açığını tamamlayamamış ise bu durumda “B” debelirtilidiği üzere kendisine verilen kontenjanı kullanır. Burada kurumkendisine verilen sayıyı aşamaz fakat dilediği kadarını kullanma hakkıbulunmaktadır.

Somutlaştırırsak A kurumundan 2010 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakilsonucu ayrılan memur sayısı 300’dür. 2011 yılında ise 600 personele ihtiyaçduymaktadır A kurumu önceki yıldan ayrılan personel sayısının yarısı olan 150kadroyu kullandıktan sonra kalan açığını Bütçe Kanunu ile kendisine verilecekaçıktan atama iznini kullanarak dolduracaktır.

Bütçe Kanunu uyarınca belirlenen sınırlama ve izin sayılarına dahil olmayanpersonel alımları hangileridir?

-Hâkimlik ve savcılıkmeslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere yapılacak atamalar,

-Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistankadrolarına yapılacak atamalar,

-Maliye Bakanlığı, Çalışma veSosyal Güvenlik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik KurumuBaşkanlığında münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecekyardımcı, stajyer ve kontrol memuru kadrolarına yapılacak atamalar,

-657 sayılı Kanununa göre yapılacak özürlü personel atamaları

-Türk Silahlı KuvvetleriPersonel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askeripersonel atamaları,

   -Emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar,

-Terörle Mücadele Kanununun ek1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar,

-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ek 1 inci maddesi uyarıncayapılacak atamalar,

     -Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarıncayapılacak personel nakilleri,

-Telgraf ve Telefon Kanununun ek 29 uncu maddesiuyarınca yapılacak personel nakilleri,

-Belediyelerin personel alımları,-İl özel idaresi personel alımları,

-MİT personel alımları,

-399 sayılı KHK’ye tabi KİT personel alımları,

-İşçi alımları,

-İl Afet Acil Durum ve Yardım Müdürlükleripersonel alımları,

-4/B statüsündeki sözleşmeli personel alımları(sözleşmeli öğretmen, sağlık personeli vb hepsi dahil)

-Kendi özel mevzuatı uyarınca yapılan sözleşmeli personel alımları (Tarım veKırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, TSE, Merkez Bankası vb)

Görüldüğü gibi burada belirtilen 21.000 + 4.000 sayısına yukarıda belirttiğimizistisnalar dahil değildir.

Bu durumun 2011/1 Merkezi Yerleştirmelerineyansıması nasıl olacaktır?

Bilindiği üzere, merkezi yerleştirmeler (B Grubu)“657’ye tabi kadrolu Devlet memurlukları” ve “399’a tabi KİT Sözleşmeli pozisyonları”ndanoluşmaktadır

Öncelikle kadrolu Devlet memurluklarını içinkonuşmak gerekirse, 2011 Bütçe Kanunuyla kurumlara dağıtılan kontenjanlarincelendiğinde bu kurumların merkezi yerleştirme usulü ile personel almaktaolup ve bu kurumlar boş kadrolarına yapacakları nakil veya açıktan atamayoluyla memur alımlarında “A” ve “B” bölümlerinde belirtilen sınırlamalara tabiolacaklardır.

Ancak bu sınırlamalara tabi olmayan kurumları incelediğimizde ise

-Belediye

-İl Özel İdaresi

- Afet Acil Durum ve Yardım Müdürlükleri

gibi kurumlar da kadrolu Devlet memuru talebindebulunarak merkezi yerleştirme ile personel almaktadır. Yani bu kurumlaristemeleri halinde merkezi yerleştirmelerde serbestçe kadro talebindebulunabilmektedirler.

399’a tabi KİT sözleşmeli personel pozisyonlarını inceleyecek olursak bunlarında Merkezi Yerleştirme için talebinde bulunmaları konusunda “A” ve “B”bölümünde belirtilen sınırlamalara tabi olmadıkları görülmektedir. Bu kurumlarsözleşmeli pozisyon için izinlerini Yatırım ve Finansman kararnamesi ilealırlar.ÖZETLE:

Merkezi Yerleştirmelerde kadro/pozisyon talepleri konusunda Bütçe Kanunusınırlamasına tabi olan ve olmayan kurumlar yukarıda açıklandığı gibidir.

Bu kontenjan listesinde belirtilen kurumlar busınırlamalara tabidirler ve personel ihtiyaçlarını başka kurumlardan nakil yoluile giderebilirler ya da açıktan atama yapabilirler. Üstelik kurumlarkendilerine verilen kontenjanın hepsini kullanma mecburiyetinde de değildirler.

Açıkladığımız diğer kurumlar ise bu sınırlamaya tabi değildirler ve usulüneuygun olarak ihtiyaçları kadar personel alımı yapabilirler.

Sonuç olarak merkezi yerleştirmelerdeki toplamkadro/pozisyon sayısı adayların kafasını karıştıran bu kontenjan dağılımılistesindeki kurumların taleplerinden ibaret olmayacaktır.

Bu konu hakkında başka şahıs ya da sitelerin yanlış yönlendirici görüş veaçıklamalarına itibar etmemenizi önemle arz ederiz.

Saygılarımızla

Devlet Personel Uzmanları Derneği

Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Diğer yorumlar
Total Visit: 124242
Total Rank: 72
Total Rankers: 16
Total Comments: 0

WEB Marangoz