Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Soru 1: 1998 yılında Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak memuriyet görevine başlayan ve SGK Başkanlığında “Bilgisayar İşletmeni” kadrosunda görev yapan kişinin SGK’da “şube müdürlüğü” kadrosuna atanabilir mi?

Cevap 1: Daha önce “Basın ve Halkla ilişkiler Müşaviri” kadrosunda asaleten çalışmış olması ve mevzuatta aranan diğer şartları taşıması kaydıyla “şube müdürü” kadrosuna görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atanması Kurumun takdirindedir.

Soru 2: Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 7 inci maddesinin yürürlüğe girdiği 19/06/1994 tarihinde on iki yıl çalışan ancak, mezkur tarihte lise mezunu olan ve iki yıllık yüksek okulu 06/10/2000 tarihinde bitiren personel anılan KHK’nın 29 uncu maddesinde yer alan kadrolara atanması mümkün müdür?

Cevap 2: İlgili personelin, iki yıllık yüksek öğrenim mezuniyet tarihinin “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” yayım tarihinden sonra olması sebebiyle, söz konusu kadrolara atanması mümkün değildir.

Soru 3: Bakanlık Taşra Teşkilatında “Araştırmacı” kadrosunda görev yapan personelin daha önce memur, teknik şef ve “fabrika müdür yardımcısı” pozisyonlarında çalıştığı dikkate alınmak suretiyle, “mühendis” kadrosuna atanabilir mi?

Cevap 3: Söz konusu personelin daha önce “Fabrika Müdür Yardımcısı” pozisyonunda asaleten görev yapmış olması ve “mühendis” unvanını öğrenim durumu itibariyle ihraz etmiş bulunması halinde, mevzuatta aranan diğer şartları da taşıması kaydıyla, unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan “mühendis” kadrosuna atamasının Kurumun takdirindedir.

Soru 4: Daha önce Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görev yapan personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi hangi kadrolara görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atanabilir?

Cevap 4: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi özel yönetmeliklerinde “İdari Hizmetler Grubu”nda düzenlenmiş olan memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve benzeri görevlere, bu görevlerle aynı düzeyde veya daha alt düzeyde gösterilen diğer görevlere; daha önce asaleten öğretmen olarak çalışmış olması ve mevzuatta belirtilen şartları taşıması kaydıyla, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi olmadan atanması ilgili kurumun takdirindedir.

Soru 5: Daha önce “araştırma görevlisi” kadrosunda görev yapmış olan ve halen üniversitede memur olarak çalışan personel, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan üniversitede yer alan “şef” kadrosuna atanabilir mi?

Cevap 5: Söz konusu personel 2914 sayılı Yüksek Öğrenim Personel Kanununa tabi olarak Üniversitede daimi statüde öğretim yardımcısı kapsamında “araştırma görevlisi” kadrosunda en az iki yıl görev yapmış olması ve mevzuatta aranan diğer şartları taşıması kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan “şef” unvanlı kadroya atanması Kurumun takdirindedir.

Soru 6: Şef ve mühendis unvanlı kadrolar için düzenleneceği ilan edilen ve farklı tarihlerde gerçekleştirilecek olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına aynı anda başvurulabilinir mi?

Cevap 6: İlgili yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulması kaydıyla mümkündür.

Soru 7: Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünde açılması planlanan görevde yükselme eğitimine katılmak için başvurmuş olan bir personelin aylıksız izinde geçirdiği süreler, adı geçen Genel Müdürlüğün Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yer alan “…toplam hizmetinin en az iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak” hükmü çerçevesinde değerlendirilebilir mi?

Cevap 7: Hizmet süresinin hesabında aylıklı izinde geçen sürelerin dikkate alınması gerekmektedir.

Soru 8: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde memur olarak çalışan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı mezunu olan personel Kurumunda yer alan “biyolog” unvanlı kadroya atanabilir mi?

Cevap 8: Memur unvanlı kadrodan biyolog unvanlı kadroya, bu unvanı ihraz etmiş olanların; mevzuatta aranan diğer şartları taşımaları ve unvan değişikliği sınavında başarılı olmaları halinde atanmaları mümkün olup, “biyolog” unvanını ihraz edip etmediği veya hangi unvanı ihraz ettiği hususunda YÖK’ten görüş almaları uygun olacaktır.

Soru 9: Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünde endüstri meslek lisesi mezunu teknisyen olarak göreve başlayan ve daha sonra Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü Metal Öğretmenliğini bitiren bir personelin unvan değişikliği sınavına katılabilir mi, sınavı kazanması halinde “yüksek tekniker” unvanı alabilir mi?

Cevap 9: İlgili mevzuata göre ihdas edilmiş pozisyonlara atama yapılması mümkündür. Teknik Eğitim Fakültesi Metal Öğretmenliği Bölümü mezunu olan personelin ancak öğrenimle ihraz ettiği unvan için açılacak unvan değişikliği sınavına mevzuatta aranan şartları taşıması kaydıyla katılabilir.

Soru 10: Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde işçi statüsünde çalışan ve Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan personel, mühendis kadrosuna atanabilmek için adı geçen kurumda unvan değişikliği sınavına katılabilir mi?

Cevap 10: Memur unvanında olmayan personelin Kurumca açılacak unvan değişikliği sınavına katılması mümkün bulunmamaktadır.

Soru 11: Teknik Öğretmen unvanını ihraz etmiş olan personel, tekniker unvanlı kadro için açılan unvan değişikliği sınavına katılabilir mi?

Cevap 11: Tekniker unvanlı kadrolar için açılan unvan değişikliği sınavına, tekniker unvanını ihraz etmiş olanların katılması mümkündür.

Soru 12: Savunma Sanayi Müsteşarlığı personeli TÜBİTAK Başkanlığınca yürütülen doktora sonrası araştırma burs programı kapsamında yurt dışı eğitimine gönderilebilir mi?

Cevap 12: Yetiştirilmek Amacıyla Yurt dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleriyle belirlenen dış kaynaklı burs veya şahsen temin edilmiş burs kapsamı dışında sağlanan bursla yurt dışına gönderilmesi mümkün değildir. 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesindeki şartları sağlaması halinde kendisine aylıksız izin verilebilir.

Soru 13: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığında Başkanlık Müşaviri olarak görev yapan kişi, “programcı” veya “çözümleyici” kadrolarından birisine atanabilir mi?

Cevap 13: Yukarıda belirtilen kadrolardan birine atanması Kurumun yetkisi dâhilindedir.

Soru 14: Emniyet Genel Müdürlüğünde hizmetli olarak çalışan bir personel, daha sonra İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdiği takdirde eğitimine uygun kadroya atanabilir mi?

Cevap 14: Kamu kurum ve kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik kapsamında bulunan personel, hizmetli unvanlı kadrodan Genel İdari Hizmetleri Sınıfında bulunan kadroya görevde yükselme eğitimi sonunda yapılan sınavda başarılı olması halinde atanması mümkündür.

Soru 16: Daha önce Ziraat Bankası A.Ş.’de şube müdürü kadrosunda görev yapan ve daha sonra özelleştirme uygulamaları kapsamında araştırmacı kadrosunda Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne atanan personel, kendi kurumunda şube müdürü unvanlı kadroya atanabilir mi?

Cevap 16: Daha önce şube müdürü unvanlı kadroda asaleten görev yapan ve mevzuatta belirtilen diğer şartları taşıyan söz konusu personelin atamasının yapılması Kurumun takdirindedir.

Soru 17: Orman Genel Müdürlüğünde istihdam edilen işletme müdür ve işletme müdür yardımcılarından bazılarının, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan başmühendis unvanlı kadrolara atanmaları mevzuata uygun mudur?

Cevap 17: Söz konusu personel daha önce ihraz etmiş olduğu işletme müdürü veya işletme müdür yardımcısı unvanlı kadrolardan, başmühendis unvanlı kadroya atanmaları görevde yükselme mahiyetinde bir atama olmaması sebebiyle, söz konusu kadrolara mevzuatta aranan diğer şartları taşımaları kaydıyla, atanmaları Kurumun takdirindedir.

Soru 18: Halen Belediyede zabıta memuru olarak çalışan hukuk fakültesi mezunu ve avukatlık ruhsatnamesine sahip zabıta memuru unvanlı personelin, sınavsız avukat unvanlı kadroya atanabilir mi?

Cevap 18: Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanmak için unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekmekte olup, zabıta memuru unvanlı kadrodan avukat unvanlı kadroya, unvan değişikliği sınavında başarılı olanların atanması mümkündür.

Soru 19: Çevre ve Orman Bakanlığında uzman unvanı ile görev yapan personelin Kültür ve Turizm Bakanlığına şehir plancısı unvanlı kadroya ve daha önce TEKEL Genel Müdürlüğünde mesleğe yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavına girmeden ve belirli süre hizmet içi eğitim sonucu kontrolör unvanını alan personelin şube müdürü kadrosuna atanabilir mi?

Cevap 19: Söz konusu personel, unvan değişikliği sınavında başarılı olması kaydıyla şehir plancısı kadrosuna atanmasının mümkündür, ayrıca daha önce ihraz etmiş olduğu kontrolörlük unvanının, kanunlar, tüzükler veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı sonucunda elde edilmediğinden, şube müdürü kadrosuna görevde yükselme sınavında başarılı olması halinde atanabilir.

Soru 20: Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde memur pozisyonunda görev yapan personel, daha önce Milli Savunma Bakanlığında plan proje analiz uzmanı (elektronik mühendisi) olarak sözleşmeli pozisyonunda görev yaptığından bahisle, sınavsız iki sayılı cetvele tabi mühendis pozisyonuna atanabilir mi?

Cevap 20: Adı geçen personel, Milli Savunma Bakanlığında plan proje analiz uzmanı olarak istihdam edildiği anlaşılmış olup, söz konusu mühendis unvanını ihraz etmiş sayılmayacağı değerlendirilmektedir. İlgili kişinin Kurumunda açılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olması kaydıyla, mühendis pozisyonuna atanabilmesinin mümkündür.

Soru 22: Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 25’inci maddesinde düzenlenen diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atamalara ilişkin düzenleme, fakülte sekreteri, daire başkanı, genel sekreter yardımcısı ve genel sekreter unvanlı kadrolar için de geçerli midir?

Cevap 22: Adı geçen unvanlı kadrolara atanma işlemi görevde yükselme mahiyetinde bir atama olmaması sebebiyle, bahsedilen kadrolara atama yapılması hususunun, mevzuatta aranan diğer şartları taşıması kaydıyla, Kurumunuzun takdirindedir.

Soru 23: İki yıllık yükseköğrenimi 1980 yılında bitiren kişi dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilebilir mi?

Cevap 23: Mevcut mevzuat çerçevesinde 18/04/1999 tarihinde görevde bulunanlardan, aynı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim görmüş olanların dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilmesi gerekir.

Soru 24: Çevre ve Orman Bakanlığında çalışan bir personel Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı tarafından sağlanan Huygens Bursu kapsamında dört yıl süreli doktora programına katılması dış burs olarak değerlendirilebilir mi?

Cevap 24: Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı tarafından sağlanan Huygens Bursu kapsamında yurtdışı eğitimine gönderilmek istenen personel dış burs kapsamında gönderilemez, şahsen özel burs kapsamında gönderilmesi ise Kurum takdirindedir.

Soru 25: Daha önce Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde “başmühendis” pozisyonunda asaleten görev yürüten kişi, halen görev yaptığı kurumda “başmühendis” pozisyonuna atanabilir mi?

Cevap 25: Sınava tabi olmadan başmühendis pozisyonuna ataması, daha önce başmühendis olarak asaleten görev yapması ve söz konusu unvana atanmak için mevzuatta aranan şartları taşıması kaydıyla mümkündür.

Soru 26: Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü emrinde şube müdürü olarak çalışan ve hukuk fakültesi mezunu olan personel, daha önce bölge müdür yardımcısı olarak görev yaptığı için görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın hukuk müşaviri kadrosuna atanması mümkün müdür?

Cevap 26: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde şube müdürü olarak çalışan personel, kurum ilgili yönetmelik kapsamında bulunmayan bölge müdür yardımcısı unvanlı kadroda daha önce asaleten görev yapmış olması ve mevzuatla aranan diğer şartları taşıması kaydıyla şube müdürü unvanlı kadrodan hukuk müşaviri unvanlı kadroya görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın naklen atanması mümkündür.

Soru 27: Tirebolu Belediye Başkanlığı bünyesinde “Belediye Başkan Yardımcısı” kadrosunda görev yapmakta olan personel, Belediye Başkanlığında yer alan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü” kadrosuna naklen atanabilir mi?

Cevap 27: Belediye Başkan Yardımcısı kadrosundan insan kaynakları ve eğitim müdürü unvanlı kadroya atanmanın görevde yükselme mahiyetinde bir atama olarak değerlendirilmemesi sebebiyle söz konusu personel halen belediye başkan yardımcısı kadrosunda asaleten görev yapıyor olması ve mevzuatta aranan diğer şartları taşıması kaydıyla insan kaynakları ve eğitim müdürü kadrosuna görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan naklen atanması kurum takdirindedir.

Soru 28: 399 sayılı KHK’ya tabi mühendis unvanlı sözleşmeli pozisyonda çalışan personel, yabancı dilini geliştirmek amacıyla kendi imkanlarıyla yurt dışında yabancı dil eğitimi almak istediği için söz konusu personele aylıksız izin verilir mi?

Cevap 28: Kamu personelinin kendi imkânlarıyla yurtdışında herhangi bir eğitim programına katılabilmesi hususu mevzuatımızda düzenlenmemiş olup söz konusu personele 10 hizmet yılını tamamlaması şartıyla altı aya kadar aylıksız izin verilmesi kurumun takdirindedir.

Soru 29: Kastamonu İli Ağılı İlçesinde 1 inci derece İlçe Özel İdaresi Müdürü kadrosunda görev yapan iktisat fakültesi mezunu personel, 1 inci derece Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilir mi?

Cevap 29: Söz konusu personel mezkur kadroya atanmasında aranan şartları taşımadığından atanamaz.

Soru 30: Kastamonu Üniversitesi ve bağlı birimlerinde görev yapmakta olan aday memurlar, unvan değişikliği sınavına başvuruda bulunması halinde başvuruları değerlendirilir mi?

Cevap 30: Unvan değişikliği sınavına; temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj sonunda başarılı olarak asaleti tasdik edilen devlet memurları başvurabilir.

Soru 31: Devlet Personel Başkanlığınca, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik görevde yükselme ortak ders konularına ilişkin müşterek görevde yükselme eğitim programı düzenlenmesi mümkün müdür?

Cevap 31: Görevde yükselme eğitim programları kurumlar tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde, Başkanlığımız tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programları düzenlenebilir.

Soru 32: Kurumların görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde yer alan “Değerlendirme Formu”nda belirtilen takdirname ve ödüllerden hangilerinin değerlendirmeye alınması gerekmektedir?

Cevap 32: Personele verilmiş olan takdirname ve ödüllerden yalnızca atamaya yetkili amirlerce verilmiş olanları değerlendirmeye alınacaktır. Bu bağlamda, takdirnamede imzası bulunan vali, kaymakam ya da amir sıfatı taşıyan kurum yöneticilerinin yetki devri yoluyla “atamaya yetkili amir” sıfatına sahip olup olmadıklarına bakılması gerekmektedir.

Soru 33: Kurumların görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde yer alan “Değerlendirme Formu”nda belirtilen hizmet içi eğitimler nasıl hesaplanacaktır?

Cevap 33: Kurumların görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde yer alan “Değerlendirme Formu”nda belirtilen hizmet içi eğitimlerin; 1- Hizmet içi eğitim olan aday memur eğitimlerinin (temel ve hazırlayıcı eğitim, staj) görevde yükselme eğitimlerinin ve diğer hizmet içi eğitimlerin günde en az (5) saat veya daha fazla süreli olanların gün sayısı üzerinden puanlanması, 2- Hizmet içi eğitimlerin günde (5) saatten az olanlarının ise toplanarak her (5) saatinin (1) gün sayılacak şekilde puanlanması, 3- Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde yaptırılacak eğitimler (yüksek lisans ve doktora dahil) ile kısa süreli diğer hizmet içi eğitimlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanunun 217’nci maddesi gereğince yürürlüğe konulan Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı ile yine aynı Kanunun 214’üncü maddesi gereğince yürürlüğe konulan Genel Müdürlüğünüzün kendi hizmet içi eğitim yönetmeliği gereğince programlanarak yürütülmesi halinde, yukarıda belirtildiği şekilde değerlendirilmesi, 4- TÖMER Dil Eğitim Merkezinde verilen eğitimlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanunun 217’nci maddesi gereğince yürürlüğe konulan Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı gereğince programlanarak yürütülmesi halinde ve söz konusu eğitimin tamamlanarak sertifikalandırılmış olması kaydıyla, günde en az (5) saat veya daha fazla süreli olanların gün sayısı üzerinden; günde (5) saatten az olanlarının ise toplanarak her (5) saatinin (1) gün sayılacak şekilde puanlanması suretiyle hesaplanması gerekmektedir.

Soru 34: Başka bir kurumda daha önce bir kariyer meslekte (Uzman, müfettiş, denetmen, kontrolör, kaymakam gibi “A grubu” kadroları) yardımcı olarak görev yapmış bulunan bir personel, yardımcılık dönemindeyken memurluğa geçmişse, daha sonra kariyer meslek niteliğinde olmayan bir uzman kadrosuna/pozisyonuna sınavsız atanabilir mi?

Cevap 34: Bu personel, uzman unvanlı kadroya asaleten atanmadığından dolayı, uzman unvanını kazanılmış hak olarak elde etmemesi nedeniyle, kanunlar, tüzükler veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra atanabilecek görevlere yapılacak atamalarda “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” hükümlerinin uygulanmayacağına ilişkin hükmün yardımcı durumundaki personel açısından söz konusu olmamasından dolayı, uzman unvanlı bir kadro/pozisyona ancak görevde yükselme sınavında başarılı olmaları kaydıyla atanabileceklerdir.

Soru 35: “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”te yer alan ve görevde yükselme sınav sonuçlarının aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerli olduğunu belirten hüküm ne anlama gelmektedir?

Cevap 35: Bu hüküm, kurumlara, ilan edilen kadrolarda boşalma olması durumunda, aynı unvanlı kadro için düzenlenecek müteakip görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına kadar, söz konusu sınavlarda başarılı olan ancak kadro sayısı sebebiyle ataması yapılamayanlar arasından sırayla atama yapılmasına olanak sağlanmasına yöneliktir.

Soru 37: Daha önce araştırma görevlisi veya okutman olarak görev yapmış bulunanlar, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hangi unvanlı kadrolara atanabilirler?

Cevap 37: Daha önce en az (2) yıl araştırma görevlisi veya okutman olarak görev yapmış bulunanların şef veya uzman unvanlı kadrolara, söz konusu unvanlar için mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın atanabilmeleri hususu; söz konusu kişilerin, öğrenim yoluyla ihraz etmiş bulundukları unvanlarına ilişkin kadrolara da, unvan değişikliği sınavına tabi tutulmaksızın atanmaları hususu, ilgili kurumların takdirindedir. Araştırma görevlisi veya okutman olarak daha önce görev yapmış ve halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir görevde bulunanlar için de bu hak geçerlidir.

Soru 38: İstisnai memuriyet kadrolarında görev yapanlar veya daha önce yapmış olanlar kamu kurum ve kuruluşlarındaki hangi unvanlı kadrolara atanabilirler?

Cevap 38: İstisnai memuriyet kadrolarında görev yapanlar veya daha önce yapmış olanlar, atanmak istedikleri unvanlı kadrolar için mevzuatla aranan öğrenim düzeyine ve hizmetin yerine getirilebilmesi için gerekli eğitim sertifikası gibi belgelere sahip olmaları kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın bu kadrolara atanabilmeleri hususu; söz konusu kişilerin, öğrenim yoluyla ihraz etmiş bulundukları unvanlarına ilişkin kadrolara da, unvan değişikliği sınavına tabi tutulmaksızın atanmaları hususu, ilgili kurumların takdirindedir.

Soru 39: Görevde yükselme ortak konularına ilişkin sorular, Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan “Görevde Yükselme Eğitimi Ders Notları” kitabına dayanılarak hazırlanmak zorunda mıdır? Sınavda sorulan ortak konulara ilişkin soruların bu kitapta yer verilen konular arasında bulunup bulunmadığı hususu Devlet Personel Başkanlığınca mı değerlendirilir?

Cevap 39: Kurumlarca düzenlenmiş olan görevde yükselme sınavlarında sorulan ortak konulara ilişkin sorular “Görevde Yükselme Eğitimi Ders Notları”nda yer alan konular içerisinde bulunmak zorundadır. Kurumlar, bu ders notlarında bulunmayan bazı hususları, “görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular” kapsamında değerlendiriyorsa, mesleki konuları içeren ders notları içerisinde bu konulara yer vermeleri mümkündür. Görevde yükselme sınavlarında sorulan ortak konulara ilişkin soruların Başkanlığımızca yayımlanan ve Başkanlığımız Döner Sermaye İşletmesinden temin edilmesi mümkün bulunan ders notları kitabında yer alan konular arasında bulunup bulunmadığı hususunda, söz konusu ders notlarını içeren kitabın kurumların ilgili sınav kurulunca incelenerek, konunun kesin karara bağlanması gerekmektedir. Söz konusu soruların değerlendirilmesinde eğiticilerin anlattıkları derslerin içeriği değil, “Görevde Yükselme Eğitimi Ders Notları” kitabında yer verilen bilgilerin esas alınması gerekmektedir.

Soru 40: “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” kapsamında bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarında, unvanlı kadrolara atamalar hangi mevzuata göre gerçekleşmektedir?

Cevap 40: Kapsam dışındaki kurumlarda münhal bulunan unvanlı kadrolara atanmalarda, kurumların kendi teşkilat kanunu ya da ilgili diğer mevzuatında kendilerine atamaya ilişkin yetkiler tanınmış olan kişi ya da kurulların kararları esas alınmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36’ncı, 37’nci, 45’inci, 48’inci, 50’nci, 62’nci, 68’inci, 69’uncu, 71’inci, 72’nci, 73’üncü, 74’üncü, 76’ncı, 91’inci, 92’nci ve 93’üncü maddelerinde, bu Kanuna tabi olan personelin kurum içinden yer değiştirme suretiyle ya da kurum dışından açıktan veya naklen atanmalarını düzenleyen usul ve esaslara ilişkin genel hükümler belirtilmiştir. Bu Kanuna tabi olmayan personel açısından ise, ilgili mevzuatınca mezkûr Kanuna atıfta bulunulan hallerde, söz konusu hükümler uygulanır.

Soru 41: Kurumların kendi özel görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde aynı alt grupta yer almasına rağmen, görevde bulunduğu görev ile aynı düzeydeki diğer görevler için belirlenmiş bulunan öğrenim düzeyine sahip olmayan personelin, aynı alt grupta yer alan diğer unvanlara atanması (örneğin ortaokul mezunu olan bir veri hazırlama ve kontrol işletmeninin, bilgisayar işletmeni kadrosuna atanması) ya da bu kişinin başka bir kurumda münhal bulunan aynı unvanlı kadroya atanması (örneğin ortaokul mezunu olan bir veri hazırlama ve kontrol işletmeninin, başka bir kurumdaki veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna naklen atanması) mümkün müdür?

Cevap 41: Bu atamaların yapılabilmesi için ilgili personelin öğrenim durumu ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli eğitim sertifikaları gibi belgeler de dâhil olmak üzere, söz konusu unvanlı kadrolar için mevzuatla aranan şartları taşımaları gerekmektedir. Kurumların kendi özel görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde, atanılacak görevler için öngörülen öğrenim düzeyinin altında bir öğrenim düzeyi belirlenmiş olması durumunda ise, mevzuatla aranan diğer şartları taşımaları kaydıyla ilgili personelin atanmaları mümkündür.

Soru 42: Bir kurumda şef kadrosunda çalışan ve yazı işleri müdürü görevini tedviren yürüten personelin söz konusu unvanlı kadroya görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın asaleten atanması mümkün müdür?

Cevap 42: Bir personel, bir göreve ilişkin kadroda asaleten görev yapmadıkça, bu kadroyu kazanılmış hak olarak elde etmiş sayılamaz. Bu nedenle, ilgili personelin yazı işleri müdürü kadrosuna asaleten atanması, söz konusu unvanlı kadro için açılacak görevde yükselme sınavında başarılı olması ve öğrenim durumu da dâhil olmak üzere, bu unvanlı kadro için mevzuatla aranan diğer şartları taşıması kaydıyla mümkündür.

Soru 43: Yerel yönetimler seçimlerine katılmak üzere görevlerinden istifa eden, bir dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra kurumlarına geri dönmek için başvuran Devlet memurları hangi görevlere atanabilirler?

Cevap 43: Yerel yönetimler seçimlerine katılmak üzere görevlerinden istifa eden, bir dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra kurumlarına geri dönmek için başvuran Devlet memurları, belediye başkanı unvanlı kadroda görev yapmış olmaları sebebiyle, görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın, 1- 18/01/1984 tarihli ve 2972 sayılı Kanunun ek 3’üncü maddesi çerçevesinde, daha önce görev yaptıkları kadroya veya bu kadroyla aynı düzeyde bulunan diğer unvanlı kadrolara, 2- 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 92’nci maddesi çerçevesinde de, öğrenim durumu itibariyle atanabilecekleri diğer unvanlı kadrolara; kurumların kendi özel görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde düzenlenmesi mümkün olan, unvanlar itibariyle belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinden bir alt öğrenim düzeyinin uygulanması halinde de, bir üst öğrenim düzeyi itibariyle atanabilecekleri diğer unvanlı kadrolara atanmaları hususunun, bahsedilen kadrolara ilişkin öğrenim durumu ile hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli özel eğitim, sertifika ve ehliyet gibi belgelere sahip olmaları kaydıyla, ilgili kurumların takdirindedir.

Soru 44: Lise ya da meslek lisesi mezunu olup, kamu kurum ve kuruluşlarında programcı yardımcısı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya teknisyen olarak görev yapan personelin, başka bir kurumda münhal bulunan memur unvanlı kadrolara atanmaları mümkün müdür?

Cevap 44: Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında programcı yardımcısı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya teknisyen olarak görev yapan lise ya da meslek lisesi mezunu personelin, memur unvanlı kadroya atanabilmeye ilişkin mevzuatla belirlenmiş bulunan öğrenim şartını taşıyor olmaları sebebiyle, diğer kurumlarda münhal bulunan memur kadrolarına naklen atanmaları mümkündür.

Soru 45: Lisans öğrenimini Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladıktan sonra Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisansüstü Uzmanlık Programından mezun olan personelin, Gümrük Müsteşarlığının yurt dışı teşkilatında münhal bulunan gümrük müşaviri unvanlı kadroya atanmaları mümkün müdür?

Cevap 45: Gümrük müşaviri kadrolarına atanabilmek için en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, matematik ve istatistik fakülte, yüksekokul veya bölümleri ile Gümrük Müsteşarlığı tarafından belirlenecek mühendislik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak gerekmektedir. Lisans öğrenimini Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamlayan ilgili personelin, yukarıda yer verilen lisans eğitimlerinin herhangi birinden mezun olmaması nedeniyle, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisansüstü Uzmanlık Programını bitirmiş olsa bile, Gümrük Müsteşarlığının yurt dışı teşkilatında münhal bulunan gümrük müşaviri unvanlı kadroya atanması mümkün değildir.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Diğer yorumlar
Total Visit:
Total Rank:
Total Rankers:
Total Comments:

WEB Marangoz