Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

İstifa, Nakil ve Özelleştirme Atamaları


Soru 1: Naklen Atama Hk.

Cevap 1: Kurumlar arası naklen atamalar hizmet gerekleri gözönünde bulundurulmak koşuluyla 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde kurumların karşılıklı muvafakatı ile mümkün bulunmakta olup; Başkanlığımızca yapılabilecek bir işlem bulunmamaktadır.

Soru 2: İstifa Sonrası Dönüş Hk.

Cevap 2: İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi isteğiyle çekilenlerden veya çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenlerin ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla; herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna (aday memur iken istifa edenler yalnızca ayrıldıkları kuruma), durumlarına uygun bir kadroya atanmak üzere müracaatta bulunmaları gerekmekte olup, müracaatlarının kabul edilmesi durumunda memuriyete yeniden başlayabilmeleri mümkündür.

Soru 3: Şehit Yakınlarının İş Talebi Hk.

Cevap 3: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun çerçevesindeki başvuruların İçişleri Bakanlığına yapılması gerekmektedir.

Soru 4: Geçici Personelin Mağduriyetlerinin Giderilmesi Hk.

Cevap 4: Geçici Personelin hukuki statüsü ve mali hakları Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmekte olup, özelleştirme mağdurlarının kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel statüsünde atamaları sağlanarak mağduriyetleri giderildiğinden Başkanlığımızca bu hususta yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Soru 5: Özelleştirme Mağduru İşçi Personelin Nakli Hk.

Cevap 5: 4046 sayılı Kanun gereğince özelleştirme kapsamındaki kamu kuruluşlarında çalışan özelleştirme mağduru işçi personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarında öncelikte atama yapılacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet gerekleri ve personel ihtiyacı göz önünde bulundurulmaktadır. Ancak bu şekilde ataması yapılan personelin merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmesi ve dağıtımlarının yapılması bu personelin tercihleri ve durumları da göz önünde bulundurulmak suretiyle atandıkları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde olup, anılan personelin atandıkları kurum ve kuruluşlara başvurmaları gerekmektedir.

Soru 6: İşçi Personelin Nakli Hk.

Cevap 6: Sürekli ya da geçici işçilerin kurumlar arası naklen atanmaları iş mevzuatı gereğince mümkün bulunmamakla birlikte, aynı kurum içinde yer değiştirmeleri meri mevzuat çerçevesinde mümkün olabilmektedir.

Soru 7: - İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlü Ve Özürlüler Hk.

Cevap 7: Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam edilecek özürlü ve eski hükümlülere ilişkin kurumlar tarafından ÖSYM'ye yaptırılan sınava veya yine ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınava katılıp başarılı olunması kaydıyla, Türkiye İş Kurumunca başarı durumu göz önünde bulundurarak eski hükümlü talebinde bulunan ilgili kamu kurum ve kuruluşuna göndermesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından sözlü sınava alınarak başarılı olunması halinde ilgilinin sıralamadaki durumu göz önünde bulundurularak sürekli işçi kadrosuna atama yapılmasının mümkün olabileceği, geçici işçi statüsünde çalıştırılabilmek için ise ikamet edilen ildeki Türkiye İş Kurumunun İl Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir

Soru 8: Özelleştirme Mağduru İşçi Personelin Tespiti Hk

Cevap 8: Bilindiği üzere, 4046 sayılı Kanun gereğince özelleştirme kapsamındaki kamu kuruluşlarında çalışan ancak özelleştirme nedeniyle iş akitleri fesh edilen özeleştirme mağduru işçi personelin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmalarına olanak tanıyan Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde atamaları gerçekleştirilerek, mağduriyetlerinin giderilmesi sağlanmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı gereğince öncelikle özelleştirme mağduru olunup olunmadığının tespiti gerekmekte olup, bu hususta yetkili kurum olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvurulması gerekmektedir.

Soru 8: 4046 Sayılı Kanuna Göre Atanmış Geçici Personelin İşçi Kadrolarına Atanma Talebi Hk.

Cevap 9: Bilindiği üzere, 4046 sayılı Kanun gereğince özelleştirme kapsamındaki kamu kuruluşlarında çalışan ancak özelleştirme nedeniyle iş akitleri fesh edilen özelleştirme mağduru işçi personelin, Bakanlar Kurulu Kararı ile hukuki ve mali statüleri belirlenerek diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atamaları yapılmış veya yapılmakta olup, sözkonusu personelin hukuki ve mali statüsünün değiştirilmesi ya da işçi kadrolarına atanmaları da yine Bakanlar Kurulu Kararı ile mümkün bulunmaktadır.

Soru 10: Disiplin Cezalarının Affının Sicil Affı Olmadığı Hk.

Cevap 10: 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun uygulanmasında birliği sağlamak ve tereddütleri gidermek amacıyla Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanan 2006/1 sayılı Genelge 19/07/2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Mezkur Kanun sadece disiplin cezalarının affını öngörmüş olup, sicil affı ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu düzenleme ile disiplin cezaları ve bu cezaların sonuçları affedildiğinden haklarında herhangi bir disiplin cezasına bağlı olmaksızın işlem yapılanlara mezkur Kanun hükümlerinin uygulanması ve olumsuz sicillerin iptal edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Soru 11: Usta Öğreticiler Hk.

Cevap 11: “Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik” ile geçici personel olarak görevlendirilecek Usta Öğreticilerin sözleşme esaslarının 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacağı hükme bağlanmıştır.

Soru 12: Özelleştirme Mağduru Geçici Personelin Sözleşmelerinin Yapılması Ve Çalışma Süreleri Hk.

Cevap 12: Geçici personelin hukuki statüsü ve mali hakları Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmekte olup, özelleştirme mağdurlarının kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel statüsünde atamaları sağlanarak mağduriyetleri giderildiğinden Başkanlığımızca bu hususta yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1 inci maddesi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen özelleştirme mağduru geçici personelin, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) fıkrasına göre her halükarda bir mali yılda on ayı geçmeyecek şekilde çalıştırılabileceği hükme bağlanmıştır.

Ancak, anılan Bakanlar Kurulu Kararı’nın “vize zorunluluğu” başlıklı 12 inci maddesi gereğince bu şekilde istihdam edilecek geçici personelin tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi gerekmekte olup, bu vize işlemi yapılmadan geçici personelin sözleşmelerinin yapılması ve bu personele her hangi bir ödemede bulunulması mümkün bulunmamaktadır.

Soru 13: Yargı Kararları Hk.

Cevap 13: Yargıya intikal edilen konu hakkında, yargı kararı çerçevesinde işlem tesis edileceğinden Başkanlığımızca yapılacak bir husus bulunmamaktadır.

Soru 14: - Daha Önce İşçi Olarak Çalışırken İşten Ayrılanların Tekrar İşçi Olarak Atanma Talebi Hk.

Cevap 14: “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde aranan niteliklerin taşınması kaydıyla sınavsız olarak kamu kurum ve kuruluşlarının işçi kadrolarına atanabilmek mümkün bulunmakla birlikte, işçi kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin işlemler Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülmekte olup, bu konuda http://www.iskur.gov.tr/ internet adresinden bilgi alınabilir.

Soru 15: 4046 Sayılı Kanunun Kapsamı Dışındaki Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışırken İş Akitleri Fesh Edilen Personelin, Özelleştirme Mağduru Olarak Değerlendirilmeleri Talebi Hk.

Cevap 15: Bilindiği üzere, 4046 sayılı Kanun gereğince özelleştirme kapsamındaki kamu kuruluşlarında çalışan ancak özelleştirme nedeniyle iş akitleri fesh edilen özelleştirme mağduru işçi personelin, Bakanlar Kurulu Kararı ile hukuki ve mali statüleri belirlenerek diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atamaları yapılmıştır.Ancak, 4046 sayılı Kanunun kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli ya da geçici işçi olarak çalışırken iş akitleri fesh edilen personelin, özelleştirme uygulamaları sonucunda iş akitleri fesh edilmediğinden mezkur Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri mümkün bulunmamaktadır.

Soru 16: Taşeron Firmalarda Çalışanların İşçi Kadrolarına Atanma Talebi Hk.

Cevap 16: Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet alımı suretiyle taşeron firmalar eliyle yürütülen görev ve hizmetlerde özel hukuk hükümlerine tabi olarak hizmet akdi ile çalıştırılanlar kamu personeli statüsünde bulunmamakta olup, sözkonusu çalışanların kamu kurum ve kuruluşlarındaki sürekli işçi kadrolarına ancak kamu personeli seçme sınavı (KPSS) sonucunda Türkiye İş Kurumu aracılığıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici işçi olarak çalışan kamu personelinin sürekli işçi kadrolarına atanmaları ise Bakanlar Kurulu Kararı ile mümkün bulunmaktadır.

Soru 17: Özeleştirmeden Atanması Yapılan Fakat İşe Başlamayanların Durumu Hk.

Cevap 17: “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar” kapsamında istihdam edilenlerden her hangi bir şekilde görevinden ayrılanlar (askerlik hizmeti dolayısıyla ayrılanlar hariç) ile istihdam işlemleri tamamlanmasına rağmen göreve başlamayanlar ikinci kez bu haktan faydalanamazlar...” hükmü yer aldığından, söz konusu talep hakkında Başkanlığımızca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır

Soru 18: Geçici Personelin (4/C) Kadro Talepleri Hk.

Cevap 18: 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası gereği kamu kurum ve kuruluşlarındaki bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet ihtiyacı, geçici personel istihdamı ile giderilmekte olup, ilgililerin statüleri bu çerçevede belirlenmiştir.

Soru 19: Geçici Personelin Atandıkları Kuruma Bildirilmesi Ve İl Tercihi Olup Olmadığı Hk.

Cevap 19: Geçici personel olarak istihdam edilme talebine yönelik başvurular Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yapılmakta ve bu Kurum tarafından ilgili mevzuatı gereğince incelenmekte, yine bu Kurumun Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirdiği bilgiler çerçevesinde atama teklifleri gerçekleştirilmekte, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından atama teklifi yapılan kurumlara atamaya esas bilgi ve belgelerin intikalini müteakip de, atama ve göreve başlatma işlemleri atama teklifi yapılan kurumlarca gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, Başkanlığımızca gerçekleştirilen atama tekliflerinde ilgililerin süre, kurum ve/veya il tercihi söz konusu olmayıp, bahse konu kişilerin görev yapacağı il/ilçe veya birimler, hizmet ihtiyaçları göz önünde bulundurularak atama teklifi yapılan kurumlar tarafından belirlenmektedir. Atama teklifi yapılan kurumlar ise Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Soru 20: Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 25’inci maddesinde düzenlenen diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atamalara ilişkin düzenleme, fakülte sekreteri, daire başkanı, genel sekreter yardımcısı ve genel sekreter unvanlı kadrolar için de geçerli midir?

Cevap 20: Adı geçen unvanlı kadrolara atanma işlemi görevde yükselme mahiyetinde bir atama olmaması sebebiyle, bahsedilen kadrolara atama yapılması hususunun, mevzuatta aranan diğer şartları taşıması kaydıyla, Kurumunuzun takdirindedir.

Soru 21: İki yıllık yükseköğrenimi 1980 yılında bitiren kişi dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilebilir mi?

Cevap 21: Mevcut mevzuat çerçevesinde 18/04/1999 tarihinde görevde bulunanlardan, aynı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim görmüş olanların dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilmesi gerekir.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Diğer yorumlar
Total Visit:
Total Rank:
Total Rankers:
Total Comments:

WEB Marangoz